تاریخچه

مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب وعروق شهید رجایی، در 15 مرداد سال ۱۳90 آغاز به کار کرد .این مرکز که از آزمایشگاههای ژنتیک ملکولی , سیتوژنتیک و سیتوژنتیک ملکولی تشکیل گردیده است نخستین واحد بیمارستانی از این نوع در کشور می باشد  که با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان قلب شهید رجایی در چهار چوب طرح تحقیقاتی مصوب راه اندازی شده است.