اهداف

 1. شناسایی اولویت های پژوهشی در عرصه های بنیادی و کاربردی حوزه قلب و عروق
 2. ارتقاء سطح دانش عمومی در ارتباط با ژنتیک بیماری های قلب و عروق
 3. حمایت از فعالیت های پژوهشی مرتبط با حوزه ژنتیک در زمینه قلب و عروق
 4. ارائه مشاوره به محققین و پژوهشگران و فراهم کردن امکانات لازم جهت پژوهش های بعدی
 5. برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش های کشوری و بین المللی
 6. جذب و توانمندسازی و آموزش نیروی پژوهشگر
 7. رقابت فعال در عرصه های مختلف علم ژنتیک
 8. ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات علمی پژوهشی
 9. اشاعه و نشر یافته های پژوهشی در حیطه علم ژنتیک و بیماری های قلب و عروق
 10. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی بارعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
 11. افزایش انتشار مقالات در نشریات معتبر داخلی و خارجی
 12. توسعه فضاها، امکانات و نیروهای متناسب با برنامه های تدوین شده
 13. انتقال دانش و فن آوری نوین حوزه ژنتیک از خارج کشور