تماس ما

تماس ما

 

مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک :23923033
فکس:22663213

آدرس پستی:خیابان ولیعصر ، تقاطع بزرگراه نیایش، مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، طبقه اول، جنب آزمایشگاه مرکزی، مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک

پست الکترونیکی: cardiogenetic.rc@gmail.com